Ewakuacja medyczna. Czy to część lub metoda Personnel Recovery????Witam ponownie żądnych pogłębiania wiedzy.Odpowiedź brzmi nie.

Chyba, że ........ ale o tym później. Jak już wspomniałem w poprzednich postach PR zawiera SAR, CSAR. CR i NAR. Nie ma nic o ME (Medical Evacuation - Ewakuacja Medyczna).Na wstępie trochę suchych informacji i definicji z  dziedziny ewakuacji medycznej.

Doświadczenia w zakresie powietrznej ewakuacji medycznej przyniosły nowe rozwiązania i doprowadziły do sformalizowania działań zgodnie z doktryną. Ponad wszelką wątpliwość ustalono, że powodzenie w misjach powietrznej ewakuacji medycznej można osiągnąć tylko dzięki operacjom połączonym różnych rodzajów sił zapewniających ciągłość działania systemu Zabezpieczenia Medycznego (HSS– Heath Service Support )  od momentu zdarzenia do zakończenia rehabilitacji(Joint Pub 4-02 Doctrine for Health Services Support in Joint Operations, 26.04.1995) .


Zadaniem HSS jest zminimalizowanie wpływu odniesionych ran, kontuzji oraz chorób na efektywność, gotowość bojową i morale wojsk (Joint Pub 4-02 Doctrine for Health Services Support in Joint Operations, 26.04.1995) . Wykonanie powyższego zadania możliwe jest dzięki prewencyjnym i systemowym działaniom służb medycznych (PVNTMED – Prevwntive medicine services – Prevencyjne działania medyczne)  oraz pięciopoziomowemu systemowi HSS działającemu od zdarzenia do zakończenia rehabilitacji. System ten charakteryzuje się dużą efektywnością w ratowaniu życia oraz pozytywnie wpłynął na redukcję kontuzji i ran nie wynikających z działań bojowych. Ponadto skutkuje szybszym powrotem pacjentów do służby. Dzięki systemowi znacznie wzrosła skuteczność i możliwości powietrznej ewakuacji medycznej. Operacje są perfekcyjnie zsynchronizowane zachowując dzięki temu nieprzerwany ciąg działań redukujący jakiekolwiek opóźnienia do minimum.


Zabezpieczenie Medyczne

(ang. Health Service Support) zespół zsynchronizowanych czasowo działań z wykorzystaniem dostępnych środków medycznych i technicznych mających na celu utrzymanie w należytej kondycji psychofizycznej sił własnych (Joint Pub 4-02 Doctrine for Health Services Support in Joint Operations, 26.04.1995).


Ewakuacja medyczna

(ang. Patient Evakuation) generalnie określa się jako transport pacjentów pod opieką medyczną do oraz pomiędzy placówkami medycznymi za pomocą wszelkich dostępnych środków transportu. W zależności od kategorii ewakuacji stosuje się odpowiedni środek transportu (Joint Publication 4-02.2 Joint Tactics, Techniques and procedures for Patient Movement in Joint Operations, 30 December 1996).


MEDEVAC

(ang. Medical Evacuation) to działanie mające na celu zabezpieczenie transportu rannych i chorych w deficycie czasu pod opieką medyczną bezpośrednio z pola walki lub innych lokalizacji do i pomiędzy placówkami medycznymi lub lokalizacjami. Warunkiem jest użycie środków transportu oznaczonych i wyposażonych w sprzęt medyczny umożliwiający utrzymanie stabilności oraz minimalizację wpływu niedogodności transportu na stan pacjenta (FM 8-10-6 Medical Evacuation in a Theater of Operations, Tactics, Techniques and Procedures, Washigton, DC, 14 April 2000).


CASEVAC

(ang. Casualty Evacuation) to działanie mające na celu zabezpieczenie transportu rannych i chorych z pola walki za pomocą wszelkich środków transportu niewyposażonych w sprzęt medyczny. Ranni i chorzy transportowani w ten sposób nie otrzymują pomocy medycznej podczas transportu, co może wpłynąć na pogorszenie się ich stanu zdrowia (FM 8-10-6 Medical Evacuation in a Theater of Operations, Tactics, Techniques and Procedures, Washigton, DC, 14 April 2000).


Ewakuacja drogą powietrzną

 (ang. Air Evacuation - AIREVAC) to ewakuacja  z wykorzystaniem statku powietrznego.
Powietrzna ewakuacja medyczna

(ang. Aeromedical Evacuation) to transport pacjentów pod opieką medyczną do oraz pomiędzy placówkami medycznymi drogą powietrzną(  AFR 164-5/AR 40 -535/OPNAVINST 4630.9C/MCO P4630.9A Worldwide Aeromedical Evacuation. 1 December 1975).


Jednostka ewakuacji medycznej

(ang. Aeromedical Evacuation Unit) to jednostka medyczna, której głównym zadaniem jest zabezpieczenie pomocy medycznej pacjentom podczas transportu i pobytu w placówkach medycznych tych jednostek.


Opieka medyczna podczas transportu

(ang. En Route Medical Care – ERMC) jest to specyficzny rodzaj opieki medycznej prowadzonej w uciążliwych warunkach na pokładzie środka transportu odpowiednio wyposażonego w sprzęt medyczny. Tylko  wyspecjalizowane zespoły medyczne po odpowiednim przeszkoleniu mogą działać  w ten sposób.


Stabilizacja pacjenta

(ang. Patient Stabilization) są to działania ograniczone możliwościami poszczególnych placówek medycznych mające na celu udrożnienie dróg oddechowych, zatamowanie krwawienia oraz jeżeli jest taka możliwość podanie niezbędnych płynów życiowych i monitoring oraz zapobieżenie lub wyprowadzenie z szoku pourazowego (Joint Publication 4-02.2 Joint Tactics, Techniques and procedures for Patient Movement in Joint Operations, 30 December 1996).


Punkt zbiórki pacjentów

(ang. Patient Collecting Point - PCP) to miejsce specjalnie zainicjowane do zbiórki rannych i chorych najczęściej na drogach ewakuacji medycznej. Punkty takie powinny być zaznaczone na mapach operacyjnych. Ma to na celu ułatwienie dotarcia do rannych przez personel medyczny do tego wyszkolony (Joint Publication 4-02.2 Joint Tactics, Techniques and procedures for Patient Movement in Joint Operations, 30 December 1996).

Definicje te pochodzą z publikacji nadal aktualnych jednak biorąc pod uwagę zmiany jakie zaszły przez minione lata pokusiłbym się o ich aktualizację. Tak więć:

MEDEVAC jest ewakuacją rannych z jednostek II poziomu zabezpieczenia medycznego do jednostek poziomu III lub poziomu IV (szpital). MEDEVAC oznacza proces nadzwyczajnej ewakuacji żołnierzy, którzy są poważnie ranni bądź chorzy, wszystkimi bądź dostępnymi środkami transportu. Pilne przypadki mogą być ewakuowane drogą powietrzną, mniej pilne drogą lądową .

CASEVAC jest ewakuacją medyczną rannych/poszkodowanych, będących pod ostrzałem, z punktu zranienia/wypadku bądź gniazda rannych do pierwszego punktu medycznego posiadającego możliwość zaopatrzenia chirurgicznego.

HELIMEDEVAC jest to ewakuacja rannych i chorych przy użyciu śmigłowca medycznego.

Wyróżnia się następujące rodzaje misji medycznych:

–        Misja medyczna podstawowa – śmigłowiec ewakuacji medycznej udostępniany jest dla celów ewakuacji rannych i chorych drogą powietrzną.

–        Misje medyczne wtórne - śmigłowiec ewakuacji medycznej udostępniany jest dla celów:

  • przerzutu krytycznego zaopatrzenia medycznego;
  • przerzutu droga powietrzną wyspecjalizowanego personelu medycznego.

Ok. dosyć tych moich pomysłów i spostrzeżeń. Rozwinę temat MEDEVAC'u w następnej publikacji. Wracamy do postawionego pytania.


Jak widać nic tu nie ma o personelu odizolowanym, a przecież PR na tym stoi. Zresztą sama nazwa Odzyskiwanie Personelu Odizolowanego. Co więcej system zabezpieczenia medycznego jest pięciopoziomowy. No tak o co chodzi? Pozwolę sobie jeszcze to wyjaśnić.


Pięciopoziomowy system Zabezpieczenia Medycznego to nowa jakość niesionej pomocy od momentu zdarzenia, która bardzo korzystnie wpływa na możliwości kolejnych poziomów, co w efekcie znacznie redukuje komplikacje pourazowe.


Poziom Pierwszy (ang. Echelon I) to opieka medyczna wygenerowana na poziomie jednostki wojskowej polegająca na samodzielnym udzieleniu sobie pomocy przez poszkodowanego lub innego żołnierza poprzez dokonanie wstępnego rozpoznania i diagnozy. Następnie na zasadach pierwszej pomocy udrożnienie dróg oddechowych, tamowanie krwotoków, zminimalizowanie szoku pourazowego oraz zabezpieczenie przed pogorszeniem stanu zdrowia poprzez odpowiednio wyszkolony personel. Na tym poziomie może działać specjalny punkt PCP lub pourazowy (MTF - Medical Tritment Facility)  wraz z personelem medycznym AELT gdzie możliwe jest chirurgiczne udrożnienie dróg oddechowych, podanie niezbędnych płynów dożylnie, stosowanie antybiotyków i opatrunków. Jest to poziom zarządzania chorymi mający na celu przygotowanie pacjenta do szybkiego powrotu do służby (RTD - Return To Duty) lub do transportu na Poziom Drugi systemu. Od tej pory wspierające jednostki medyczne przejmują odpowiedzialność nad pacjentem. Od momentu wezwania do pacjenta  rozpoczyna się działanie systemu powietrznej ewakuacji medycznej. System ten zapewnia transport chorego z asystą AEC z Poziomu Pierwszego do Poziomu Drugiego Zabezpieczenia Medycznego umożliwiając opiekę podczas przelotu (ERCS– En Route Care System).
    

Poziom Drugi (ang. Echelon II) to bardziej zawansowany etap pomocy medycznej na bazie MASF. Namioty szpitalne wraz z zespołami medycznymi wyposażone w niezbędną aparaturę medyczną do ratowania życia z możliwością przeprowadzenia operacji chirurgicznych. Jest to jednocześnie pierwszy punkt w systemie powietrznej ewakuacji medycznej z bankiem krwi 0 i możliwością przeprowadzenia transfuzji Jeżeli zachodzi taka potrzeba zadaniem tego poziomu opieki medycznej jest przygotowanie do transportu z ERCS na Poziom Trzeci.

Poziom Trzeci (ang. Echelon III) to z reguły rodzaj MTF usytuowany na dalekich tyłach gdzie praktycznie nie jest możliwe oddziaływanie przeciwnika. Głównym zadaniem HSS na tym poziomie jest leczenie pooperacyjne oraz czynności stabilizowania stanu pacjenta. Zazwyczaj placówki na tym poziomie dysponują pokaźnym bankiem różnych grup krwi. Jeżeli jest taka potrzeba kolejnym zadaniem MTF jest przygotowanie do transportu z ERCS na Poziom Czwarty.

Poziom Czwarty (ang. Echelon IV) oprócz zadań Poziomu Trzeciego prowadzi rehabilitację i specjalną terapię zdrowotną zawierającą pomoc w ustabilizowaniu emocjonalnym. Jeżeli jest taka potrzeba pacjent przygotowany jest do transportu z ERCS na Poziom Piąty.

Poziom Piąty (ang. Echelon V) to zespół placówek medycznych wojskowych  i cywilnych odpowiedzialnych za rekonwalescencję i rehabilitację. Ich zadanie to jak najszybsze doprowadzenie pacjenta do RTD lub dostosowania do normalnego życia w przypadku inwalidztwa.
Ewakuacja Medyczna z terenu działań bojowych lub z Poziomu Pierwszego
do Poziomu Drugiego i dalej do Poziomu Trzeciego spoczywa na barkach dowództw zaangażowanych komponentów. Za koordynację działań odpowiedzialne jest Centrum Zarządzania Transportem Chorych (TPMRC– Theater Patient Movements Requirements Center), które kieruje pacjentów do odpowiednich placówek medycznych. Ewakuacja Medyczna może być prowadzona drogą powietrzna, lądową i morską. Głównie wykorzystywanym środkiem transportu do Ewakuacji Medycznej na tych poziomach są śmigłowce AA.

 Taktyczna Powietrzna Ewakuacja Medyczna z Poziomu Trzeciego do Poziomu Czwartego i dalej do Poziomu Piątego prowadzona jest z wykorzystaniem statków powietrznych AF. Joint Publication 4-02.2, “Joint Tactics, Techniques, and Procedures for Patient Evacuation in Joint  Operations” dokładnie precyzuje zadania AF oraz kto jest odpowiedzialny za poszczególne etapy działań.  Ponadto zawierają procedury powietrznej ewakuacji medycznej podczas działań połączonych (JO– Joint Operations).

Jak widać ciężko doszukać się cech wspólnych systemu medycznej ewakuacji z odzyskiwaniem personelu. Jednak coś jest. Jak wspomniałem na początku ...chyba, że...Chyba, że personel odizolowany wymaga pomocy medycznej. Bywa, że nawet transport powietrzny bez asysty medycznej zagraża zdrowiu i życiu. Bywa też tak, że jeżeli nie będzie wyspecjalizowanej pomocy to odizolowany nie dożyje załadunku na pokład.

Bojowe Poszukiwanie i Ratownictwo (CSAR) to specyficzny rodzaj operacji poszukiwawczo-ratowniczych prowadzonych przez specjalnie do tego rodzaju działań stworzone siły ratownictwa bojowego.
Zazwyczaj operacje tego typu prowadzone są w rejonach odpowiedzialności poszczególnych dowódców za pomocą organicznych sił i środków do tego celu przeznaczonych. Jednak, aby zapewnić ekstrakcję chorych lub rannych potrzebne jest włączenie oddziałów medycznych. Siły Połączone Bojowego Poszukiwania i Ratownictwa Zabezpieczenia Medycznego (JF CSAR HSS - Joint Force Combat Serach and Rescue Health Sernice Support) mają jednak ograniczenia, co do zakresu działania.
 Możliwość powodzenia takiej operacji uzależniona jest od poziomu zagrożenia oddziaływania przeciwnika. Jedynie, gdy poziom ten zawiera się w zakresie od niskiego do średniego według założeń RM (Risc Management) możliwe jest zainicjowanie działań. JF CSAR HSS mogą działać zarówno podczas wojny i pokoju, ale używając statków powietrznych odpowiednio wyposażonych w sprzęt medyczny zapewniający udzielenie pomocy w nagłych przypadkach (EMT) Emergency Medical Treatment.oraz ERCS.
Większość zespołów CSAR nie posiada w swojej strukturze personelu medycznego, co narzuca pewne wymagania Zabezpieczeniu Medycznemu. Oprócz wydzielenia personelu niezbędna jest kontrola terminów przydatności medykamentów będących na wyposażeniu oraz ich wymiana. Niezbędnym do prowadzenia tego typu operacji jest zabezpieczenie w tlen i krew. Ponadto sprzęt medyczny wymaga terminowych obsług i kontroli.
Tak więc podsumowując, pomimo, że jedno i drugie to inna bajka, możliwe jest zaimplementowanie części sytemu medycznej ewakuacji do systemu odzyskiwania personelu odizolowanego. Ale to jedyny wyjątek gdzie te dwa systemy się zahaczają.